پیام تسلیت

جناب آقای کرام الدین

سرپرست و عضو محترم هیئت مدیره

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت ناگهانی برادرزاده گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از ایزد متعال مسئلت داریم.

                                                                                                                                                                       شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش