form   video   ordering   report
مشخصات محصول
دایورم 152 نام زاگرس فارمدضد انگل دسته بندی ها

شرح محصول

 • دايورم‌ 152 ميلي‌گرمي‌ (آلبندازول‌ 152 ميلي‌گرمي‌)
 • شکل دارویی:
 • بلوس
 • تركیب:‌
 • هر بولوس‌ دایورم 152، حاوي‌ 152 ميلي‌گرم‌ آلبندازول مي‌باشد.
 • موارد مصرف‌:
 • ‌آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لاروهای در حال رشد، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی (همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، کوپریا، اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌ (دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش (مونیزیا و تیزانیه زیا) و ترماتودهای کبدی (فاسیولا) در گوسفند و بز می باشد.
 • مقدار و روش‌ مصرف‌:
 • گوسفند: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله‌ گوارش‌ و تنفس‌، تخم‌ و لارو آنهاو كرم‌هاي‌ پهن‌لوله گوارش، 5 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هربولوس‌ براي‌ 30 كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام) تجویز گردد.
 • براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 5/7ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هر بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌) تجویز گردد.
 • بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.
 • نكات‌ قابل‌ توجه‌:
 • - بهتر است این دارو‌ در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانده‌ نشود.
 • - توصيه‌ مي‌شود پس‌ از هر مرتبه‌ تماس‌ بابولوس‌ آلبندازول‌ دست‌ها شستشو داده‌ شود.
 • زمان‌ پرهيز از مصرف‌:
 • گوشت: 27 روز
 • شرایط‌ نگهداری‌:
 • دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
 • دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 • بسته‌بندی‌:
 • جعبه‌ های50 عددي‌